Highlights

Observation and control of the weak topological insulator state in ZrTe5
Peng Zhang#, Ryo Noguchi, Kenta Kuroda, Chun Lin, Kaishu Kawaguchi, Koichiro Yaji, Ayumi Harasawa, Mikk Lippmaa, Simin Nie, Hongming Weng, V. Kandyba, A. Giampietri, A. Barinov, Qiang Li, G.D. Gu, Shik Shin, Takeshi Kondo#
Nature Commun. 12, 406 (2021). https://www.nature.com/articles/s41467-020-20564-8

Multiple topological states in iron-based superconductors
Peng Zhang#, Zhijun Wang, Xianxin Wu, Koichiro Yaji, Yukiaki Ishida, Yoshimitsu Kohama, Guangyang Dai, Yue Sun, Cedric Bareille, Kenta Kuroda, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Koichi Kindo, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Jiangping Hu, Ronny Thomale, Kazuki Sumida, Shilong Wu, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Hong Ding, G.D. Gu, Tsuyoshi Tamegai, Takuto Kawakami, Masatoshi Sato, and Shik Shin#
Nature Phys. 15, 41 (2019). https://www.nature.com/articles/s41567-018-0280-z

Observation of topological superconductivity on the surface of an iron-based superconductor
Peng Zhang#, Koichiro Yaji, Takahiro Hashimoto, Yuichi Ota, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Zhijun Wang, Jinsheng Wen, G. D. Gu, Hong Ding#, and Shik Shin#
Science 360, 182 (2018). https://science.sciencemag.org/content/360/6385/182

Topologically entangled Rashba-split Shockley states on the surface of grey arsenic
Peng Zhang, J.-Z. Ma, Y. Ishida, L.-X. Zhao, Q.-N. Xu, B.-Q. Lv, K. Yaji, G.-F. Chen, H.-M. Weng, X. Dai, Z. Fang, X.-Q. Chen, L. Fu, T. Qian, H. Ding, S. Shin
Phys. Rev. Lett. 118, 046802 (2017), Editor’s suggestion. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.046802

Observation of Momentum-Confined In-Gap Impurity State in Ba0.6K0.4Fe2As2: Evidence for Antiphase s+- Pairing
P. Zhang, P. Richard, T. Qian, X. Shi, J. Ma, L.-K. Zeng, X.-P. Wang, E. Rienks, C.-L. Zhang, Pengcheng Dai, Y.-Z. You, Z.-Y. Weng, X.-X. Wu, J. P. Hu, and H. Ding
Phys. Rev. X 4, 031001 (2014). https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.031001

A precise method for visualizing dispersive features in image plots
P. Zhang, P. Richard, T. Qian, Y.-M. Xu, X. Dai, and H. Ding
Rev. Sci. Instrum. 82, 043712 (2011). https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.3585113?journalCode=rsi
The related curvature macro for Igor Pro can be found at Github.

2022 – now

1. Selective observation of surface and bulk bands in polar WTe2 by laser-based spin- and angle-resolved photoemission spectroscopy
Yuxuan Wan, Lihai Wang, Kenta Kuroda, Peng Zhang, Keisuke Koshiishi, Masahiro Suzuki, Jaewook Kim, Ryo Noguchi, Cédric Bareille, Koichiro Yaji, Ayumi Harasawa, Shik Shin, Sang-Wook Cheong, Atsushi Fujimori, Takeshi Kondo
Phys. Rev. B 105, 085421 (2022). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.085421

2011 – 2021

33. Observation of d-wave Pomeranchuk nematic order in floating monolayer FeSe on FeSe/STO
X.-L. Peng, K. Jiang, Y.-H. Yuan, P. Zhang, G.-N. Phan, S.-Y, Gao, Y.-B. Huang, L.-Y. Kong, T. Qian, W. Li, Q.-K. Xue, Z.-Q. Wang, Y.-J.Sun and H.Ding
arXiv:2012.10136v1. https://arxiv.org/abs/2012.10136

32. Visualization of the strain-induced topological phase transition in a quasi-one-dimensional superconductor TaSe3
Chun Lin, Masayuki Ochi, Ryo Noguchi, Kenta Kuroda, Masahito Sakoda, Atsushi Nomura, Masakatsu Tsubota, Peng Zhang, Cedric Bareille, Kifu Kurokawa, Yosuke Arai, Kaishu Kawaguchi, Hiroaki Tanaka, Koichiro Yaji, Ayumi Harasawa, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Shik Shin, Ryotaro Arita, Satoshi Tanda, Takeshi Kondo
Nature Materials. 20, 1093 (2021). https://doi.org/10.1038/s41563-021-01004-4.

31. Evidence for a higher-order topological insulator in a three-dimensional material built from van der Waals stacking of bismuth-halide chains
Ryo Noguchi, Masaru Kobayashi, Zhanzhi Jiang, Kenta Kuroda, Takanari Takahashi, Zifan Xu, Daehun Lee, Motoaki Hirayama, Masayuki Ochi, Tetsuroh Shirasawa, Peng Zhang,Chun Lin, Cedric Bareille, Shunsuke Sakuragi, Hiroaki Tanaka, So Kunisada, Kifu Kurokawa, Koichiro Yaji, Ayumi Harasawa, Viktor Kandyba, Alessio Giampietri, Alexei Barinov, Timur K. Kim, Cephise Cacho, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Shik Shin, Ryotaro Arita, Keji Lai, Takao Sasagawa and Takeshi Kondo
Nature Materials 20, 473 (2021). https://www.nature.com/articles/s41563-020-00871-7

30. Observation and control of the weak topological insulator state in ZrTe5
Peng Zhang#, Ryo Noguchi, Kenta Kuroda, Chun Lin, Kaishu Kawaguchi, Koichiro Yaji, Ayumi Harasawa, Mikk Lippmaa, Simin Nie, Hongming Weng, V. Kandyba, A. Giampietri, A. Barinov, Qiang Li, G.D. Gu, Shik Shin, Takeshi Kondo#
Nature Commun. 12, 406 (2021). https://www.nature.com/articles/s41467-020-20564-8

29. A new Majorana platform in an Fe-As bilayer superconductor
Wenyao Liu, Lu Cao, Shiyu Zhu, Lingyuan Kong, Guangwei Wang, Michał Papaj, Peng Zhang, Ya-Bin Liu, Hui Chen, Geng Li, Fazhi Yang, Takeshi Kondo, Shixuan Du, Guang-Han Cao, Shik Shin, Liang Fu, Zhiping Yin, Hong-Jun Gao and Hong Ding
Nature Commun. 11, 5688 (2020), https://www.nature.com/articles/s41467-020-19487-1

28. Magnetic topological insulator MnBi6Te10 with a zero-field ferromagnetic state and gapped Dirac surface states
Shangjie Tian, Shunye Gao, Simin Nie, Yuting Qian, Chunsheng Gong, Yang Fu, Hang Li, Wenhui Fan, Peng Zhang, Takesh Kondo, Shik Shin, Johan Adell, Hanna Fedderwitz, Hong Ding, Zhijun Wang, Tian Qian, and Hechang Lei
Phys. Rev. B 102, 035144 (2020), https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.102.035144

27. Dirac Surface States in Intrinsic Magnetic Topological Insulators EuSn2As2 andMnBi2nTe3n+1
Hang Li, Shun-Ye Gao, Shao-Feng Duan, Yuan-Feng Xu, Ke-Jia Zhu, Shang-Jie Tian, Jia-Cheng Gao, Wen-Hui Fan, Zhi-Cheng Rao, Jie-Rui Huang, Jia-Jun Li, Da-Yu Yan, Zheng-Tai Liu, Wan-Ling Liu, Yao-Bo Huang, Yu-Liang Li, Yi Liu, Guo-Bin Zhang, Peng Zhang, Takeshi Kondo, Shik Shin, He-Chang Lei, You-Guo Shi, Wen-Tao Zhang, Hong-Ming Weng, Tian Qian, and Hong Ding
Phys. Rev. X 9, 041039 (2019). https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.9.041039

26. Multiple topological states in iron-based superconductors
Peng Zhang#, Zhijun Wang, Xianxin Wu, Koichiro Yaji, Yukiaki Ishida, Yoshimitsu Kohama, Guangyang Dai, Yue Sun, Cedric Bareille, Kenta Kuroda, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Koichi Kindo, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Jiangping Hu, Ronny Thomale, Kazuki Sumida, Shilong Wu, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Hong Ding, G.D. Gu, Tsuyoshi Tamegai, Takuto Kawakami, Masatoshi Sato, and Shik Shin#
Nature Phys. 15, 41 (2019). https://www.nature.com/articles/s41567-018-0280-z

25. Disorder-sensitive nodelike small gap in FeSe
Yue Sun, Shunichiro Kittaka, Shota Nakamura, Toshiro Sakakibara, Peng Zhang, Shik Shin, Koki Irie, Takuya Nomoto, Kazushige Machida, Jingting Chen, and Tsuyoshi Tamegai
Phys. Rev. B 98, 064505 (2018). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.98.064505

24. Observation of topological superconductivity on the surface of an iron-based superconductor
Peng Zhang#, Koichiro Yaji, Takahiro Hashimoto, Yuichi Ota, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Zhijun Wang, Jinsheng Wen, G. D. Gu, Hong Ding#, and Shik Shin#
Science 360, 182 (2018). https://science.sciencemag.org/content/360/6385/182

23. Experimental evidence of hourglass fermion in the candidate nonsymmorphic topological insulator KHgSb
Junzhang Ma, Changjiang Yi, Baiqing Lv, Zhijun Wang, Simin Nie, Le Wang, Lingyuan Kong, Yaobo Huang, Pierre Richard, Peng Zhang, Koichiro Yaji, Kenta Kuroda, Shik Shin, Hongming Weng, Bogdan Andrei Bernevig, Youguo Shi, Tian Qian, Hong Ding
Sci. Adv. 3, e1602415 (2017). https://advances.sciencemag.org/content/3/5/e1602415

22. Topologically entangled Rashba-split Shockley states on the surface of grey arsenic
Peng Zhang, J.-Z. Ma, Y. Ishida, L.-X. Zhao, Q.-N. Xu, B.-Q. Lv, K. Yaji, G.-F. Chen, H.-M. Weng, X. Dai, Z. Fang, X.-Q. Chen, L. Fu, T. Qian, H. Ding, S. Shin
Phys. Rev. Lett. 118, 046802 (2017), Editor’s suggestion. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.046802

21. Angle-resolved photoemission observation of Mn-pnictide hybridization and negligible band structure renormalization in BaMn2As2 and BaMn2Sb2
W.-L. Zhang, P. Richard, A. van Roekeghem, S.-M. Nie, N. Xu, P. Zhang, H. Miao, S.-F. Wu, J.-X. Yin, B. B. Fu, L.-Y. Kong, T. Qian, Z.-J. Wang, Z. Fang, A. S. Sefat, S. Biermann, and H. Ding
Phys. Rev. B 94, 155155 (2016). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.155155

20. Disentangling the surface and bulk electronic structures of LaOFeAs
P. Zhang, J. Ma, T. Qian, Y. G. Shi, A. V. Fedorov, J. D. Denlinger, X. X. Wu, J. P. Hu, P. Richard, H. Ding
Phys. Rev. B 94, 104517 (2016). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.104517

19. Observation of high-Tc superconductivity in rectangular FeSe/STO(110) monolayer
P. Zhang, X.-L. Peng, T. Qian, P. Richard, X. Shi, J.-Z. Ma, B.-B. Fu, Y.-L. Guo, Z. Q. Han, S. C. Wang, L. L. Wang, Q. -K. Xue, J. P. Hu, Y.-J. Sun, H. Ding
Phys. Rev. B 94, 104510 (2016). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.104510

18. Surface State Bands in Superconducting (PtxIr1-x) Te2
Wan-Dong Kong, Hu Miao, Tian Qian, Zhi-Jun Wang, Gang Xu, Ai-Fang Fang, Yao-Bo Huang, Peng Zhang, Xun Shi, Zhong Fang, Xi Dai, Pierre Richard, Nan-Lin Wang, Hong Ding
Chin. Phys. Lett. 32, 077402 (2015). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0256-307X/32/7/077402

17. Observation of a Van Hove singularity and implication for strong-coupling induced Cooper pairing in KFe2As2
Delong Fang, Xun Shi, Zengyi Du, Pierre Richard, Huan Yang, X.X.Wu, Peng Zhang, Tian Qian, Xiaxin Ding, Zhenyu Wang, T. K. Kim, M. Hoesch, Aifeng Wang, Xianhui Chen, Jiangping Hu, Hong Ding and Hai-Hu Wen
Phys. Rev. B 92, 144513 (2015). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.92.144513

16. Topological nature of FeSe0.5Te0.5 superconductor
Zhijun Wang*, P. Zhang*,Gang Xu, L.K. Zeng, H. Miao, Xiaoyan Xu, T. Qian, Hongming Weng, P. Richard, A. V. Fedorov, H. Ding, Xi Dai, Zhong Fang
Phys. Rev. B 92, 115119 (2015). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.92.115119

15. Observation of two distinct dxz/dyz band splittings in FeSe
P. Zhang, T. Qian, P. Richard, X. P. Wang, H. Miao, B. Q. Lv, B. B. Fu, T. Wolf, C. Meingast, X. X. Wu, Z. Q. Wang, J. P. Hu and H. Ding
Phys. Rev. B 91, 214503 (2015). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.91.214503

14. Structural phase transition associated with van Hove singularity in 5d transition metal compound IrTe2
T. Qian, H. Miao, Z. J. Wang, X. Liu, X. Shi, Y. B. Huang, P. Zhang, N. Xu, P. Richard, M. Shi, M. H. Upton, J. P. Hill, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, H. C. Lei, C. Petrovic, A. F. Fang, N. L. Wang and H. Ding
New J. Phys. 16 123038 (2014). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/16/12/123038

13. Evolution from incoherent to coherent electronic states and its implications for superconductivity in FeTe1−xSex
E. Ieki, K. Nakayama, Y. Miyata, T. Sato, H. Miao, N. Xu, X.-P. Wang, P. Zhang, T. Qian, P. Richard, Z.-J. Xu, J. S. Wen, G. D. Gu, H. Q. Luo, H.-H. Wen, H. Ding, and T. Takahashi
Phys. Rev. B 89, 140506(R) (2014). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.89.140506

12. Angle-resolved photoemission spectroscopy observation of anomalous electronic states in EuFe2As2−xPx
P. Richard, C. Capan, J. Ma, P. Zhang, N. Xu, T. Qian, J. D. Denlinger, G.-F. Chen, A. S. Sefat, Z. Fisk and H. Ding
J. Phys.: Condens. Matter 26, 035702 (2014). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/26/3/035702

11. Observation of an electron band above the Fermi level in FeTe0.55Se0.45 from in-situ surface doping
P. Zhang, P. Richard, N. Xu, Y.-M. Xu, J. Ma, T. Qian, A. V. Fedorov, J. D. Denlinger, G. D. Gu, and H. Ding
Appl. Phys. Lett. 105, 172601 (2014). https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4900870

10. Observation of Momentum-Confined In-Gap Impurity State in Ba0.6K0.4Fe2As2: Evidence for Antiphase s+- Pairing
P. Zhang, P. Richard, T. Qian, X. Shi, J. Ma, L.-K. Zeng, X.-P. Wang, E. Rienks, C.-L. Zhang, Pengcheng Dai, Y.-Z. You, Z.-Y. Weng, X.-X. Wu, J. P. Hu, and H. Ding
Phys. Rev. X 4, 031001 (2014). https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.031001

9. Electronic Band Structure of BaCo2As2: A Fully Doped Ferropnictide Analog with Reduced Electronic Correlations
N. Xu, P. Richard, A. van Roekeghem, P. Zhang, H. Miao, W.-L. Zhang, T. Qian, M. Ferrero, A. S. Sefat, S. Biermann, and H. Ding
Phys. Rev. X 3, 011006 (2013). https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.3.011006

8. Magnetically doped semiconducting topological insulators
X. F. Kou, W. J. Jiang, M. R. Lang, F. X. Xiu, L. He, Y. Wang, Y. Wang, X. X. Yu, A. V. Fedorov, P. Zhang, and K. L. Wang
J. Appl. Phys. 112, 063912 (2012). https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4754452

7. Weak Anti-localization and Quantum Oscillations of Surface States in Topological Insulator Bi2Se2Te
Lihong Bao, Liang He, Nicholas Meyer, Xufeng Kou, Peng Zhang, Zhi-gang Chen, Alexei V. Fedorov, Jin Zou, Trevor M. Riedemann, Thomas A. Lograsso, Kang L. Wang, Gary Tuttle and Faxian Xiu
Sci Rep. 2, 726 (2012). https://www.nature.com/articles/srep00726

6. Effects of Ru substitution on electron correlations and Fermi-surface dimensionality in Ba(Fe1−xRux)2As2
N. Xu, T. Qian, P. Richard, Y.-B. Shi, X.-P. Wang, P. Zhang, Y.-B. Huang, Y.-M. Xu, H. Miao, G. Xu, G.-F. Xuan, W.-H. Jiao, Z.-A. Xu, G.-H. Cao, and H. Ding
Phys. Rev. B 86, 064505 (2012). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.86.064505

5. Evolution of electronic structure upon Cu doping in the topological insulator Bi2Se3
Y. Tanaka, K. Nakayama, S. Souma, T. Sato, N. Xu, P. Zhang, P. Richard, H. Ding, Y. Suzuki, P. Das, K. Kadowaki, and T. Takahashi
Phys. Rev. B 85, 125111 (2012). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.85.125111

4. Isotropic superconducting gaps with enhanced pairing on electron Fermi surfaces in FeTe0.55Se0.45
H. Miao, P. Richard, Y. Tanaka, K. Nakayama, T. Qian, K. Umezawa, T. Sato, Y.-M. Xu, Y. B. Shi, N. Xu, X.-P. Wang, P. Zhang, H.-B. Yang, Z.-J. Xu, J. S. Wen, G.-D. Gu, X. Dai, J.-P. Hu, T. Takahashi, and H. Ding
Phys. Rev. B 85, 094506 (2012). https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.85.094506

3. Strong nodeless pairing on separate electron Fermi surface sheets in (Tl, K)Fe1.78Se2 probed by ARPES
X.-P. Wang, T. Qian, P. Richard, P. Zhang, J. Dong, H.-D. Wang, C.-H. Dong, M.-H. Fang, H. Ding
Europhysics Letters 93, 57001 (2011). https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/93/57001

2. Absence of a Holelike Fermi Surface for the Iron-Based K0.8Fe1.7Se2 Superconductor Revealed by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
T. Qian, X.-P. Wang, W.-C. Jin, P. Zhang, P. Richard, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, J.-G. Guo, X.-L. Chen, H. Ding
Phys. Rev. Lett. 106, 187001 (2011). https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.106.187001

1. A precise method for visualizing dispersive features in image plots
P. Zhang, P. Richard, T. Qian, Y.-M. Xu, X. Dai, and H. Ding
Rev. Sci. Instrum. 82, 043712 (2011). https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.3585113?journalCode=rsi
The related curvature macro for Igor Pro can be found at Github.